دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر

 

مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست الزم الاجرا می باشد. در خصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود و خروج ارز به صورت اسکناس صرفاً تا سقف ده هزار 10.000 دلار و یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارز با مبالغ بیش از 10.000 دلار و یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می باشد.

ماده- 1  ورود ارز فیزیکی توسط هر مسافر از خارج از کشور به صورت اسکناس تا سقف مبلغ ده هزار )010111 ) دالر و یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود اسکناس بیش از سقف تعیین شده، مسافر میبایست در مبادی ورودی به درگاه گمرک ج.ا.ا مراجعه و ارز همراه خود را اظهار نماید.

ماده 2 -پس از اظهار ارز مازاد بر مبلغ ده هزار 10.000 دلار و یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرگ ج.ا.ا ضمن ارسال اظهار ارز به درگاه بانک ملی ایران نسبت به معرفی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام مینماید.

ماده 3 -بانک ملی ایران پس از دریافت و شمارش ارز فیزیکی، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.

. ماده 4 -گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشوییFIU ) ) اقدام می نماید. تبصره - ارز فیزیکی مازاد بر مبلغ ده هزار 10.000 دلار و یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(FIU ) نزد بانک ملی ایران نگهداری میگردد.

 ماده 5 -مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی( FIU)   پس از بررسی نسبت به اعالم نتیجه به گمرک ج.ا.ا اقدام مینماید.

ماده 6 -در صورت تأیید منشاء ارز فیزیکی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی)FIU ،)مراتب از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعالم و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر، نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی ، پرداخت عین ارز فیزیکی و یا خرید آن به نرخ آزاد اقدام و اطالعات نحوه استرداد ارز را در سامانه ثبت مینماید. تبصره 1 -استرداد وجه صرفاً به شخص اظهار کننده و یا به وکیل قانونی ایشان مجاز می باشد.

 تبصره 2 -چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهانروا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز فیزیکی به مسافر مسترد میگردد.

 تبصره 3 -درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور ، بانک ملی ایران میبایست نسبت به ابطال سیستمی ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام نماید.

ماده 7 -خروج ارز فیزیکی اظهار شده مازاد بر مبلغ ده هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور، منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.

 ماده 8 -خروج ارز فیزیکی صرفاً توسط شخص اظهار کننده و به همان نوع ارز اظهار شده مجاز خواهد بود.

ماده 9 -در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز فیزیکی اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سیستمی ارز اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام مینماید.

ماده 10-در صورتیکه مسافر قصد خروج ارز فیزیکی به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا مسافر را به باجه بانک ملی ایران جهت کسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهار شده معرفی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن اصالح سیستمی ارز اظهار شده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعالم می نماید.

ماده 11-در صورت عدم تأیید منشاء ارز فیزیکی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی FIU) ) ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا اعالم مینماید.

 ماده 12 -در صورت صدور رای برائت از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU)  مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعالم و بانک مزبوربر اساس مفاد ماده 6 این دستورالعمل اقدام مینماید.

ماده 13 -در صورت صدور رای محکومیت از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعالم و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی ارز اظهار شده در سامانه و اعالم مراتب به گمرک ج.ا.ا، عین ارزهای اظهار شده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارزها به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانهداری کل کشور اقدام مینماید.

ماده 14 -تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می تواند نسبت به مرجوع نمودن ارز مازاد بر 10000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره- در حالتی که ارز مربوطه توسط مسافر اظهار شده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی ارز اظهار شده به گمرک ج.ا.ا اعالم می نماید.

ماده 15 -درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده 16 -دارندگان اظهار نامه قبلی )غیر الکترونیکی( از تاریخ ابالغ این دستورالعمل حداکثر 6 ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج.ا.ا به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز فیزیکی در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده و به همان نوع ارز اظهارشدده، بدا ارائده رسدید چداپی حداوی کدد رهگیدری و تحویدل اصدل اظهارنامده قبلی)غیرالکترونیکی( مجازخواهد بود.

ماده 17 -عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود.

 


این مطلب را به اشتراک بگذارید


يك تحليلگر اقتصادي پاسخ مي‌دهد: چگونه سرمايه‌گذاري كنيم؟

يك تحليلگر اقتصادي پاسخ مي‌دهد: چگونه ...

چند درصد از سرمايه خود را براي كدام بازار كنار ...

كاهش صدور ويزاي دانشجويي آمريكا براي ايرانيان به بهانه "امنيت ملي"

كاهش صدور ويزاي دانشجويي آمريكا براي ايرانيان به ...

تحصيل در آمريكا روز به روز براي دانشجويان ايراني ...

اتحاديه اروپا اعلام كرد: تركيه از همه مهاجران بازگردانده شده از اروپا حمايت مي‌كند

اتحاديه اروپا اعلام كرد: تركيه از همه مهاجران ...

تركيه قول داده است تا از همه پناهجوياني كه از ...

*  
*    
*  
تصویر امنیتی  
در آينده اي نزديك مشتريان بانكي كانادا خواهان بيت‌كوين هستند

در آينده اي نزديك مشتريان بانكي كانادا خواهان بيت‌كوين هستند

Mogo با داشتن نزديك به نيم ميليون نفر مشتري، داراي يك مزيت دائمي به عنوان يك برند تثبيت شده در كانادا مي باشد.
بهاي بهانه

بهاي بهانه

راستي آزمايي يا تشويق به پناهندگي
10 شغل پر درآمد در كانادا

10 شغل پر درآمد در كانادا

مطابق با جديدترين برسي هاي در سال 2017
چگونه يك ايميل كاري مناسب بنويسيم ‍

چگونه يك ايميل كاري مناسب بنويسيم ‍

حدود 28 درصد از ساعات كاري هفتگي صرف ارسال و دريافت ايميل مي شود
كمترين ميزان ماليات بر سود  كسب و كارها در جهان

كمترين ميزان ماليات بر سود كسب و كارها در جهان

در برخي كشور ها ماليات بر سود كسب و كارها بسيار ناچيز است و دولت سهم كمي را دريافت مي كند
كشورهايي با بيشترين تعطيلات رسمي در سال

كشورهايي با بيشترين تعطيلات رسمي در سال

كشورهاي زيادي در دنيا هستند كه شاهد تعطيلات عمومي بسياري در هر سال مي باشند
توزيع دانشگاه هاي بلغارستان

توزيع دانشگاه هاي بلغارستان

معرفي بهترين دانشگاه هاي آزاد كشور بلغارستان
نگاهي به دانشگاه فني صوفيا

نگاهي به دانشگاه فني صوفيا

قديمي ترين مدرسه فني بين المللي در بلغارستان
8 گام براي موفقيت در آزمون زبان انگليسي

8 گام براي موفقيت در آزمون زبان انگليسي

براي بالا بردن سطح زبان خود اين هشت گام را دنبال كنيد
7 دليل براي تحصيل در سوئد

7 دليل براي تحصيل در سوئد

آيا مي دانستيد كه سوئد ميزبان بعضي از معتبرترين دانشگاه هاي دنيا است؟
دانشگاههاي برتر در نيوزلند در سال 17/2016

دانشگاههاي برتر در نيوزلند در سال 17/2016

هشت دانشگاه برتر در نيوزلند در ميان بهترين دانشگاه هاي جهان، در رتبه هاي زير 450 قرار دارند
آشنايي با  نظام آموزش‌وپرورش استراليا

آشنايي با نظام آموزش‌وپرورش استراليا

آموزش‌وپرورش در استراليا تجربه‌اي براي كل عمر است
نكاتي ارزنده در باره دانشگاه مك كواري ، شهر سيدني و كشور استراليا

نكاتي ارزنده در باره دانشگاه مك كواري ، شهر سيدني و كشور استراليا

منافع حاصل از تحصيل در استراليا به طور جدي تغييردهنده مسير زندگي است
هر آنچه كه بايد راجع به آزمون GRE بدانيد

هر آنچه كه بايد راجع به آزمون GRE بدانيد

براي آزمون GRE آماده مي‌شويد؟ يا شايد فقط هنگامي‌كه مردم راجع به فارغ‌التحصيلي و پذيرش مدارس تجاري صحبت مي‌كنند به گوشتان خورده است؟
هزينه حمل و نقل عمومي در مونترال

هزينه حمل و نقل عمومي در مونترال

(Société de transport de Montréal (STM
ارزانترين راه سفر به بلغارستان

ارزانترين راه سفر به بلغارستان

The Cheapest way to get to Bulgaria from Istanbul
جهاني ديگر به نام ژاپن

جهاني ديگر به نام ژاپن

متفاوت ترين كشور جهان از نگاه جهانگردان
سنت و فرهنگ هزار ساله ي كشور بلغارستان

سنت و فرهنگ هزار ساله ي كشور بلغارستان

اولين تمدن اروپايي ها در بلغارستان شكل گرفت.
بلغارستان در سال 2017 شماربيشترين آمار از مأموريت هاي نجات در كوه ها را داشته است.

بلغارستان در سال 2017 شماربيشترين آمار از مأموريت هاي نجات در كوه ها را داشته است.

اسكي در Bansko و ساير تفريح گاههاي بلغارستان رسما از يك هفته ي ديگر آغاز مي شود
مراسم و بازارهاي شب سال نو و كريسمس در صـــوفيا پايتخت بلغارستان

مراسم و بازارهاي شب سال نو و كريسمس در صـــوفيا پايتخت بلغارستان

از اواسط ماه نوامبر تا پايان دسامبر، صوفيه پر ازعطر و بوي( نشانه هاي) كريسمس است.
مردم دنيا درباره كانادايي‌ها چه فكري مي‌كنند؟

مردم دنيا درباره كانادايي‌ها چه فكري مي‌كنند؟

مردم در كشورهاي ديگر به شدت ما را دوست دارند ...
مهم‌ترين رويداد تورنتو با دو ميليون بازديد كننده

مهم‌ترين رويداد تورنتو با دو ميليون بازديد كننده

نمايشگاه ملي كانادا يا همان The Canadian National Exhibition – CNE بزرگ‌ترين و مهم‌ترين رويدادي است كه در نيمه دوم آگوست در شهر تورنتو برگزار مي‌شود
زبان و آداب و رسوم مردم ايتاليا

زبان و آداب و رسوم مردم ايتاليا

تقريبا 60 ميليون ايتاليايي زبان در ايتاليا زندگي مي‌كنند، نيم ميليون در سوئيس كه يكي از چهار زبان رسمي آن ايتاليايي است و يك و نيم ميليون نفر هم در فرانسه و يوگسلاوي سابق
وسايل  مورد نياز قبل از مهاجرت به كانادا

وسايل مورد نياز قبل از مهاجرت به كانادا

اگر ميخواهيد در زمان ورود به كانادا با مشكلي روبه رو نشويد اين نكات را رعايت كنيد
سيدني استراليا داراي يكي از زيباترين خطوط ساحلي دنيا

سيدني استراليا داراي يكي از زيباترين خطوط ساحلي دنيا

اين شهر جذاب و ديدني شناخته شده ترين و آشناترين افق‌هاي شهري دنيا را به خاطر بندرگاه مشهور خود دارد