تاريخ كوتاه آموزش و پرورش كبك

تاريخ كوتاه آموزش و پرورش كبك

تاریخ کوتاه آموزش و پرورش کبک


دکتر محسن حافظیان

پیدایش سامانۀ آموزشی کبک به مانند هر پدیدۀ دیگری تاریخی دارد و در روند رشد یا انحطاط خویش تند پیچهایی را از سر می گذرانند. در این کوتاه نوشته به برخی از نقاط عطف تاریخ آموزش و پرورش همگانی کبک می پردازیم. 
 
در سده های 17 و 18 در کبک، که آن زمان فرانسۀ نو (Nouvelle France) نامیده می شد، سازمانی به نام آموزش و پرورش وجود نداشت. تنها نهادهای آموزشی فعال آن دوران، نهادهایی بود که به دست نهادهای دینی مسیحی اداره می شد و هدفش ترویج مسیحیت بود ، بنیادهایی چون : 
* Ursuline Québec ، که در سال 1639 آغاز به کار کرد و نخستین سواد آموزان آنها از میان دختران بومیان کانادایی انتخاب شدند(1)
* Séminaire de Québec ، که در سال 1663 برای تربیت کشیشان آغاز به کار کرد. (2)
از پیروزی قطعی انگلیس ها بر فرانسویان در سال 1763 تا حدود 40 سال پس از آن هیچ تغییری در این زمینه پیش نیامد. نخستین قانون دربارۀ مدارس در کبک در سال 1801 به تصویب رسید و بر پایۀ آن نخستین مدارس ابتدایی با سرپرستی بنیاد سلطنتی انگلستان راه اندازی شد.  مردم کبکی فرانسوی زبان هیچ استقبالی از برپایی این مدارس نکردند چرا که هم زبان آموزش این مدارس انگلیسی بود و هم مدرسه توسط پروتستان های انگلیکان اداره می¬ شد. در پی این تجربه، در سال 1824 مدارس حرفه ایی ایجاد شد که هر چند زبان آموزش آنها، این بار، فرانسوی بود، با این حال، این مدارس هم مورد بی مهری کبکی ها قرار گرفت. برای پیدا کردن راهی جهت مشارکت کبکی ها، در سال 1829 قانون جدیدی به تصویب رسید به نام «قانون نمایندگی مدارس» (3) که بر مبنای آن باید. 
- هم در مناطق انگلیسی زبان و هم در مناطق فرانسوی زبان، نمایندگانی از سوی مردم برای ادارۀ مدارس برگزیده شوند،
- هزینه های ساخت مدارس را دولت پرداخت کند و
- حقوق آموزگاران ( که اکثرا کشیش های کاتولیک و پاستورهای پروتستان بودند) نیز از سوی دولت پرداخت شود.  
در همین سال ها نیز نخستین دبیرستان ها در کبک راه اندازی شدند. 
در پی اتحاد دو بخش کانادا (انتاریو و کبک) در سالهای 1840، مسئلۀ آموزش و پرورش در ساسر کانادای متحد برای نخستین بار مطرح شد و به دنبال آن نخستین کمیسیون های مدارس، مستقل از شهرداری ها، به وجود آمدند و این مهم ترین گام در پیدایی آموزش و پرورش ملی کانادا بود. این کمیسیون ها در این سال ها به کمیسیون ای مذهبی (کاتولیک و پروتستان) تقسیم می شدند. هر چند شرکت کودکان کبک در این کلاس ها اجباری نبود، پرشمارترین شمار دانش آموزان را دانش آموزان مدارس ابتدایی تشکیل می دادند. اکثر این دانش آموزان با گایان این دوره در سنین 12 و 13 سالگی وارد بازار کار می شدند و بخشی از آنها نیز به اندک دبیرستان های آن زمان و یا به مراکز آموزش مذهبی جذب می شدند. 
در سال 1867 ، فدراسیون کانادا به وجود می آید که دو گونه دولت را در بر می گیرد؛ دولت مرکزی کانادا و دولت استانی. بنا به یکی از قوانین مهم همین فدراسیون (مادۀ 93) ، اداره و گسترش سامانۀ آموزشی هر استان را دولت همان استان بر عهده می گیرد. با وجود گسترش توانایی های دولت کبک، از این تاریخ تا نیمه های سدۀ 20 سامانۀ آموزشی کبک تغییرساختاری چندانی نمی کند. اتفاق مهمی که در حوزۀ آموزش و پرورش اقلیت های غیر مسیحی در این دوران، در سال 1883 پیش آمد، توافق کمیسیون مدارس کاتولیک با یهودی های مونترال برای آغاز بکار مدارس یهودی بود. (4)
با افزایش جمعیت و توسعۀ صنعتی کبک در سدۀ 20، بر شمار دبیرستان ها و مدارس فنی-حرفه ای افزوده گشت و برای نمونه، در سالهای 1940 تا سال 1961 حدود 40 موسسۀ آموزش فنی در کبک دایر شدند. در کنار آن برای نخستین بار در سال 1946 واحد آموزش کسانی که می خواستند آموزگار شوند تاسیس گردید. تغییرات قانونی دیگری هم همزمان شکل گرفت که مهمترین آن تصویب قانون تحصیلات اجباری کودکان 6 تا 14 ساله بود که در سال 1943 به تصویب رسید. با همۀ این دگرگونی ها، آموزش و پرورش کبک فرانسوی زبان در وضعیت نامطلوبی، نسبت به مدارس انگلیسی، به سر می برد. برای نمونه در سال 1951، هفتاد درصد مدارس تنها اطاق برای دانش آموزان در اختیار دارند، شصت درصد مدارس آب و برق ندارند. بنا به آمار سال های آخر دهۀ پنجاه تنها 63 درصد دانش آموزان دورۀ ابتدایی موفق به پایان رساندن این دوره می شوند.
در سال های آغازین دهۀ 60 دگرگونی های بسیاری در جامعۀ کبکی، جهت هماهنگ کردنش با ملزومات اقتصادی و سیاسی جهان سرمایه داری غرب پس از جنگ دوم اروپاییان (1939-1945)، اتفاق می افتد. به این دگرگونی ها که عمدتا از طریق دستگاه دیوانسالاری کبک به جامعه راه می برد «انقلاب آرام» می گویند. سامانۀ آموزش و پرورش کبک نیر از این دگرگونی بی بهره نمی ماند. بخش های مهم این نخستین تغییرات، خارج شدن قسمت بزرگی از آموزش و پرورش از حوزۀ نفوذ مستقیم کلیسای کاتولیک است و به وجود آمدن وزارت آموزش و پرورش است و شورای عالی آموزش در سال 1964.
در پی «انقلاب آرام» و پی آمدهایش است که میان پایان دبیرستان و دانشگاه ها دورۀ کالج گذاشته می شود و بسیاری از مدارس حرفه ای در این کالج ها ادغام می شوند و اولین دانشگاه دولتی و غیر خصوصی آن دوران یعنی UQAM راه اندازی می شود. در دهه های 70 و 80 تغییرات دیگری را هم در زمینۀ آموزش و پرورش کبک شاهدیم. از آن جمله اند: انتخابات همگانی برای برگزیدن اعضای کمیسیون های آموزش و پرورش، بالا رفتن سن تحصیلات اجباری به 16 سال و افزودن کودکستان ها به سامانۀ آموزش و پرورش استان. در سال های 90 تبدیل کمیسیون های آموزشی کاتولیک – پروتستان به کمیسیون های آموزشی فرانسه- انگلیسی، به نظر مهمترین گامی است که دیوانسالاران کبکی هوادار انقلاب آرام بر داشتند. (5)
 
در زمان حاضر، سامانۀ آموزش و پرورش کبک هم شامل مدارس دولتی است و هم شامل مدارس خصوصی. 
- آمار موجود نشان می دهد که در کل استان کبک 269 مدرسۀ خصوصی پیش دبستانی، ابتدایی و دبیرستانی وجود دارد. از کل دانش آموزانی که به مدارس خصوصی می روند (حدود 10.4 درصد کل دانش آموزان کبک) 5 درصد در دورۀ پیش دبستانی، 25 درصد در دورۀ ابتدایی و 70 درصد در دورۀ دبیرستان درس می خوانند. (6) 
- مدارس خصوصی هم به مانند مدارس دولتی به مدارس فرانسه زبان و انگلیسی زبان بخش می شوند؛ برخی از این مدارس خصوصی کمک دولتی هم دریافت می کنند (حدود 60 درصد هزینه ها) و برخی دیگر هیچ کمک دولتی دریافت نمی کنند و کاملا خصوصی اند و همۀ هزینه هایشان را خانوادۀ دانش آموزان می پردازند. بد نیست بدانیم که رشد مدارس کاملا خصوصی انگلیسی زبان، در این سال های اخیر رشدی چشم گیر بوده است؛ تنها در سالهای 2005 – 2010 این مدارس رشدی 75 درصدی در کبک داشته اند. مدارس دینی انجیلی نیز در همین گروه رشد یابنده جای می گیرند. (7) ناگفته هم نماند که در همین دورۀ آماری، مدارس کاملا خصوصی فرانسوی زبان کبک 10 درصد رشد منفی داشته اند. 
با توجه به این که قانون 101 آموزش به زبان فرانسه را تا پایان تحصیلات دبیرستانی بر مهاجران تحمیل می کند (با این وجود که کشور کانادا رسما کشوری دو زبانه است)، با بالا بودن هزینه های آموزش در مدارس خصوصی و کاملا خصوصی (انگلیسی و فرانسه) و با مشکلات مالی اکثر مهاجران (البته به جز مهاجرین سرمایه گذار)، دانش آموزان خانوادۀ مهاجران عموما راهی بجز رفتن به مدارس دولتی فرانسه زبان ندارند. 

(1) این بنیاد همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و از سال 2000 پذیرای پسران نیز شده است. 
(2) این بنیاد آمورشی دینی با حمایت ملکۀ ویکتوریا در سال 1852 به دانشگاه تبدیل شد، دانشگاهی که امروز به آن دانشگاه لاوال ( Laval) می گوییم. این مطلب را به اشتراک بگذارید


معرفي دانشگاه مك گيل

معرفي دانشگاه مك گيل

معرفي دانشگاه مك گيل

دانشگاه دولتي لومونُسُـف مسكو

دانشگاه دولتي لومونُسُـف مسكو

مهم ترين و بزرگترين دانشگاه كشور روسيه

*  
*    
*  
تصویر امنیتی  
در آينده اي نزديك مشتريان بانكي كانادا خواهان بيت‌كوين هستند

در آينده اي نزديك مشتريان بانكي كانادا خواهان بيت‌كوين هستند

Mogo با داشتن نزديك به نيم ميليون نفر مشتري، داراي يك مزيت دائمي به عنوان يك برند تثبيت شده در كانادا مي باشد.
بهاي بهانه

بهاي بهانه

راستي آزمايي يا تشويق به پناهندگي
10 شغل پر درآمد در كانادا

10 شغل پر درآمد در كانادا

مطابق با جديدترين برسي هاي در سال 2017
چگونه يك ايميل كاري مناسب بنويسيم ‍

چگونه يك ايميل كاري مناسب بنويسيم ‍

حدود 28 درصد از ساعات كاري هفتگي صرف ارسال و دريافت ايميل مي شود
كمترين ميزان ماليات بر سود  كسب و كارها در جهان

كمترين ميزان ماليات بر سود كسب و كارها در جهان

در برخي كشور ها ماليات بر سود كسب و كارها بسيار ناچيز است و دولت سهم كمي را دريافت مي كند
كشورهايي با بيشترين تعطيلات رسمي در سال

كشورهايي با بيشترين تعطيلات رسمي در سال

كشورهاي زيادي در دنيا هستند كه شاهد تعطيلات عمومي بسياري در هر سال مي باشند
توزيع دانشگاه هاي بلغارستان

توزيع دانشگاه هاي بلغارستان

معرفي بهترين دانشگاه هاي آزاد كشور بلغارستان
نگاهي به دانشگاه فني صوفيا

نگاهي به دانشگاه فني صوفيا

قديمي ترين مدرسه فني بين المللي در بلغارستان
8 گام براي موفقيت در آزمون زبان انگليسي

8 گام براي موفقيت در آزمون زبان انگليسي

براي بالا بردن سطح زبان خود اين هشت گام را دنبال كنيد
7 دليل براي تحصيل در سوئد

7 دليل براي تحصيل در سوئد

آيا مي دانستيد كه سوئد ميزبان بعضي از معتبرترين دانشگاه هاي دنيا است؟
دانشگاههاي برتر در نيوزلند در سال 17/2016

دانشگاههاي برتر در نيوزلند در سال 17/2016

هشت دانشگاه برتر در نيوزلند در ميان بهترين دانشگاه هاي جهان، در رتبه هاي زير 450 قرار دارند
آشنايي با  نظام آموزش‌وپرورش استراليا

آشنايي با نظام آموزش‌وپرورش استراليا

آموزش‌وپرورش در استراليا تجربه‌اي براي كل عمر است
نكاتي ارزنده در باره دانشگاه مك كواري ، شهر سيدني و كشور استراليا

نكاتي ارزنده در باره دانشگاه مك كواري ، شهر سيدني و كشور استراليا

منافع حاصل از تحصيل در استراليا به طور جدي تغييردهنده مسير زندگي است
هر آنچه كه بايد راجع به آزمون GRE بدانيد

هر آنچه كه بايد راجع به آزمون GRE بدانيد

براي آزمون GRE آماده مي‌شويد؟ يا شايد فقط هنگامي‌كه مردم راجع به فارغ‌التحصيلي و پذيرش مدارس تجاري صحبت مي‌كنند به گوشتان خورده است؟
هزينه حمل و نقل عمومي در مونترال

هزينه حمل و نقل عمومي در مونترال

(Société de transport de Montréal (STM
ارزانترين راه سفر به بلغارستان

ارزانترين راه سفر به بلغارستان

The Cheapest way to get to Bulgaria from Istanbul
جهاني ديگر به نام ژاپن

جهاني ديگر به نام ژاپن

متفاوت ترين كشور جهان از نگاه جهانگردان
سنت و فرهنگ هزار ساله ي كشور بلغارستان

سنت و فرهنگ هزار ساله ي كشور بلغارستان

اولين تمدن اروپايي ها در بلغارستان شكل گرفت.
بلغارستان در سال 2017 شماربيشترين آمار از مأموريت هاي نجات در كوه ها را داشته است.

بلغارستان در سال 2017 شماربيشترين آمار از مأموريت هاي نجات در كوه ها را داشته است.

اسكي در Bansko و ساير تفريح گاههاي بلغارستان رسما از يك هفته ي ديگر آغاز مي شود
مراسم و بازارهاي شب سال نو و كريسمس در صـــوفيا پايتخت بلغارستان

مراسم و بازارهاي شب سال نو و كريسمس در صـــوفيا پايتخت بلغارستان

از اواسط ماه نوامبر تا پايان دسامبر، صوفيه پر ازعطر و بوي( نشانه هاي) كريسمس است.
مردم دنيا درباره كانادايي‌ها چه فكري مي‌كنند؟

مردم دنيا درباره كانادايي‌ها چه فكري مي‌كنند؟

مردم در كشورهاي ديگر به شدت ما را دوست دارند ...
مهم‌ترين رويداد تورنتو با دو ميليون بازديد كننده

مهم‌ترين رويداد تورنتو با دو ميليون بازديد كننده

نمايشگاه ملي كانادا يا همان The Canadian National Exhibition – CNE بزرگ‌ترين و مهم‌ترين رويدادي است كه در نيمه دوم آگوست در شهر تورنتو برگزار مي‌شود
زبان و آداب و رسوم مردم ايتاليا

زبان و آداب و رسوم مردم ايتاليا

تقريبا 60 ميليون ايتاليايي زبان در ايتاليا زندگي مي‌كنند، نيم ميليون در سوئيس كه يكي از چهار زبان رسمي آن ايتاليايي است و يك و نيم ميليون نفر هم در فرانسه و يوگسلاوي سابق
وسايل  مورد نياز قبل از مهاجرت به كانادا

وسايل مورد نياز قبل از مهاجرت به كانادا

اگر ميخواهيد در زمان ورود به كانادا با مشكلي روبه رو نشويد اين نكات را رعايت كنيد
سيدني استراليا داراي يكي از زيباترين خطوط ساحلي دنيا

سيدني استراليا داراي يكي از زيباترين خطوط ساحلي دنيا

اين شهر جذاب و ديدني شناخته شده ترين و آشناترين افق‌هاي شهري دنيا را به خاطر بندرگاه مشهور خود دارد